معرفي
خانه
درباره ما
توانمندي ها
ارتباط با ما
خدمات
تدوين نسخه تجاري (CP)
تهيه گزارش توجيهي (FS)
تهيه طرح كسب و كار (BP)
رتبه بندي فناوري (TR)
ارزش گذاري فناوري (TV)
مشاوره تأمين مالي فناوري (TF)
عملكرد
تدوين گزارش توجيهي
تدوين طرح كسب و كار
ارزش گذاري فناوري
ارزيابي و رتبه بندي فناوري
مشاوره تأمين مالي فناوري
اطلاعات مفيد
برنامه پنجم توسعه
چشم انداز بيست ساله كشور
نقشه جامع علمي كشور
اولويتهاي فناوري شوراي عتف
قانون حمايت از دانش بنيان
خلاصه آئين نامه قانون دانش بنيان
كارگاههاي آموزشي
  دوشنبه / 01 دي 1393
 تهيه طرح كسب و كار(Business Plan)
طرح كسب و كار نوشته اي توصيفي و جامع در مورد كسب و كار يك موسسه، گروه يا فرد كارآفرين است. اين طرح حاوي بررسي هاي دقيقي در خصوص توليدات يا خدمات يك شركت، بازار و مشتريان، رقبا، منابع انساني، منابع تامين مالي، تكنولوژي و ابعاد فني محصول يا خدمات و ... است. يكي از مهم ترين كاركردهاي طرح تجاري اين است كه با تدوين آن، كارآفرين مي تواند عوامل داخلي و خارجي درگير در كسب وكار خود را شناسايي و اثر آنها را بر روي فعاليت خود بررسي نمايد. همچنين طرح كسب و كار به عنوان نقشه راه (Road map) شركت مي باشد كه مسير حركت شركت را تعيين مي كند. طرح كسب و كار لازم است هر سال دوبار بازنگري و بروزرساني گردد. نهايت اينكه طرح كسب و كار به عنوان يك سند مادري است كه از آن انواع گزارشات مورد نياز شركت جهت توجيه مخاطبين استخراج مي گردد. اين شركت با توجه به تجربيات خود در تهيه طرح كسب و كار همكاري مي نمايد.

سرفصل هاي طرح كسب و كار
در طرح كسب و كار، سرفصل هاي متعددي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد تا توانمندي كارآفرينان، بازار محصول (يا خدمت)، نحوه توليد و ميزان سودآوري و موارد مشابه را بررسي نمايد؛ عناوين طرح كسب و كار شامل موارد ذيل مي باشد:

1. معرفي
1.1 نام و نشاني فعاليت اقتصادي
1.2 نام و نشاني مديران
1.3 ساختار حقوقي
1.4 بيان مبالغ مالي مورد نياز
1.5 بيان ميزان محرمانه بودن گزارش

2. خلاصه مديريتي شامل حدود يك تا دو صفحه از اطلاعات برجسته طرح، شامل موارد زير مي باشد:
2.1 توصيف فرصت
2.2 توصيف ايده
2.3 ارزش هاي بنيادي
2.4 چشم انداز و اهداف
2.5 استراتژي و بازار
2.6 رقابت و مزيت رقابتي
2.7 گروه كاري
2.8 توصيف مالي
2.9 نرخ بازده داخلي
2.10 نقطه ي سربه سر

3. شرح كسب و كار
3.1 توصيف طرح كسب و كار
3.2 چشم انداز (Vision)
3.3 مأموريت (Mission)
3.4 اهداف(Objectives)

4. طرح توليد
4.1 فرآيند توليد
4.2 كارخانه فيزيكي
4.3 تجهيزات و ماشين آلات
4.4 نام تامين كنندگان مواد اوليه
4.5 برنامه زمان بندي

5. طرح بازاريابي
5.1 قيمت گذاري
5.2 توزيع
5.3 تبليغ
5.4 پيش بيني توليد
5.5 تحليل رقبا

6. طرح سازماني
5.6 شكل سازماني و نوع مالكيت
5.7 شناسايي شريكان يا سهامداران عمده
5.8 ميزان اقتدار مديران
5.9 پيشينه مديريت گروه
5.10 نقش و مسووليت اعضاي سازماني

7. ارزيابي ريسك
7.1 ارزيابي ضعف فعاليت اقتصادي
7.2 فناوري هاي جديد
7.3 طرح هاي احتمالي

8. طرح مالي
8.1 پيش نويس سود و زيان
8.2 برآورد جريان نقدينگي
8.3 پيش نويس ترازنامه
8.4 تحليل نقطه سربه سر

9. تحليل SWOT
ابزار مفيدي جهت درك و تصميم سازي انواع موقعيت ها درحوزه كسب و كار و سازمان ها مي باشد كه قوت ها، ضعف ها، فرصتها و تهديدهاي يك كسب و كار را بررسي مي كند.

10. ضميمه
10.1 نامه ها
10.2 داده هاي تحقيق بازار
10.3 اجاره نامه ها يا قراردادها
10.4 فهرست هاي قيمت تامين كنندگان
سازمانهاي همكار